สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลายอัตรา

− Nov 30,2022 −

คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ หลายอัตรา

โดยเปิดรับสมัครอาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

2.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

3.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการสอน

รายละเอียด ดังรายละเอียด

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คุณสมบัติ

1.ไม่จำกัดเพศ

2.อายุไม่เกิน 65 ปี

3.สามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาได้

4.สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือ สาขาวิชาสัมพันธ์

5.มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

6.มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ โดย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย)

**หากมีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่

E-Mail : edu@bkkthon.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2800 6800 – 5 ต่อ 2128  คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

2.อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ

2. อายุไม่เกิน 45 ปี

3. สามารถปฎิบัติหน้าที่เต็มเวลาได้

4. สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหรือสาขาวิชาสัมพันธ์

5. มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

6. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5ปีย้อนหลัง) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีทัศนคติที่ดี มีความทุ่มเทในการทำงาน มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นทีมได้

สนใจส่งใบสมัครได้ที่

Email : Sudarat.pre@bkkthon.ac.th

โทร.065-2935656 หรือ 02800-6800-5 ต่อ 2128 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

3.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการสอน

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back