สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

− Apr 18,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติ :

  •  จบปริญญาตรี /ปริญญาโทในสาขาวิชาที่กำหนด

คุณวุฒิ :

  • ภ.บ. ,วท.ม. (เภสัชวิทยา) ,Ph.D. สาขาวิชาเภสัชวิทยา ,สาขาเชี่ยวชาญ พิษวิทยา (Toxicology Drug matabilsm)
  • ภ.บ. ,วท.ม. (เภสัชวิทยา) ,Ph.D. (Pharmacology) สาขาวิชาเภสัชวิทยา ,สาขาเชี่ยวชาญ เภสัชวิทยาคลินิก ,เภสัชจลนศาสตร์ ,เภสัชพันธุศาสตร์ ,สาขาเภสัชบำบัด ชีวเภสัชกรรม
  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) วท.ม.(เภสัชวิทยา) Ph.D.(Pharmacology) สาขาวิชาเภสัชวิทยา ,สาขาเชี่ยวชาญ เภสัชจลนศาสตร์ ขบวนการเมตาบอลิซึมของยาการวิจัยมาลาเรีย การวิจัยโรคเขตร้อนและการวิจัยการดื้อยา
  • B.Sc.(Life Science) Ph.D.(Nutritional Biochemistry&Metabolism) สาขาวิชาเภสัชวิทยา  ,สาขาเชี่ยวชาญ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
  • สาขาบริบาลเภสัชกรรม
  • เภสัชกรรมคลีนิก
  • เภสัชกรรมชีวภาพ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1232

 

 

 

 Back