ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

สถาบันภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลชาวไทยเข้าทำงาน 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ

− Aug 11,2023 −

คุณสมบัติของผู้สมัครชาวไทย จำนวน 2 อัตรา

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษ วรรณกรรมอังกฤษ การแปล ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

2. สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ตำราเรียน และข้อสอบได้

3. สามารถแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตำราวิชาการ หลักสูตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการได้

3. สามารถจัดการเรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนปกติและออนไลน์ได้

4. สามารถดูแลนักศึกษาและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้Back