ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประกาศรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์สาขาพยาธิวิทยา 2. อาจารย์สาขาฟิสิกส์ 3. อาจารย์สาขาเภสัชวิทยา 4. อาจารย์สาขาสรีรวิทยา 5.

− Sep 01,2022 −

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประกาศรับสมัครงาน
ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์สาขาพยาธิวิทยา
2. อาจารย์สาขาฟิสิกส์
3. อาจารย์สาขาเภสัชวิทยา
4. อาจารย์สาขาสรีรวิทยา
5. อาจารย์สาขาชีวเคมี
6. อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์
ปฏิบัติงาน: ภาควิชาพรีคลินิก
คุณสมบัติทั่วไปของทุกตำแหน่ง:
1.เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสอน บริการวิชาการ
หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
4. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 425
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4
อย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานสอน วิจัย บริการวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ)

1. ทดสอบทัศนคติในการเป็นเป็นอาจารย์
2. สาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กำหนดเวลาไม่เกิน 10 นาที
โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซักถาม
3. สัมภาษณ์เรื่องอื่น ๆ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อาจารย์สาขาพยาธิวิทยา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
และสำเร็จการศึกษาระดับโทหรือปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาพยาธิวิทยาหรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. อาจารย์สาขาฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. อาจารย์สาขาเภสัชวิทยา สำเร็จการศึกษาในสาขาปริญญาโทหรือเอกสาขาเภสัชวิทยาหรือสาขาอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. อาจารย์สาขาสรีรวิทยา สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาสรีรวิทยาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. อาจารย์สาขาชีวเคมี สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาชีวเคมีหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากายวิภาคศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่ยังไม่จบการศึกษา (ปริญญาโทหรือเอก) ก่อนวันปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร: 15 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อ : ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 19 กันยายน 2565
ติดต่อ คณะแพทยศาสตร์ 02-8006800 ต่อ 2032
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
1. ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ 081-635-2536
2. ดร.อาทิตยา ญาติสมบูรณ์ 087-370-5670
กรอกแบบฟอร์มและส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/zca6VjwwT2h6omCJ9Back