Political Science

News News

News

− Apr 30,2023 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์หัวหิน RIVIERA ฝั่งตะวันตก”

− Apr 01,2023 −

งานสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน 2DPA 16 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

− Mar 02,2023 −

โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566

− Sep 25,2022 −

นักศึกษารัฐศาสตร์ มกธ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาแห่งใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแรก

− Sep 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Sep 22,2022 −

คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดงาน “ครอบครัวรัฐศาสตร์ BTU”

− Sep 16,2022 −

คณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ        ท้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บริหารและวัตถุประสงค์หลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านของคณะได้ร่วมกันวางแผนการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ศึกษามีต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2565     โดยได้ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 
− Sep 16,2022 −

ผศ.พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ และคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ปตท. OR วันที่ 15 กันยายน 2565

− Mar 09,2022 −

สัมมนาคณะรัฐศาสตร์ ในหัวข้อ สามขั้วอำนาจ อเมริกา-จีน-รัสเซีย เกมเปลี่ยนโลก

− Jan 31,2022 −

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ได้เข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษา