Political Science

Bachelor’s Degree Four years Political Science

Political Science

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ และมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อรวม ทั้งมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเริญให้แก่องค์กรสังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเมืองการปกครองทั้งในทางทฤษฎี และปฏิบัติ 
  2. เพื่อให้บัณฑิตได้นำความรู้ความเข้าใจ ไปประกอบอาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม
  3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ และศักยภาพเพียงพอ ที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ทั้งภายในและต่างประเทศ
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ