Account

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย  ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 โดย นายชวลิต เบ็ญจาธิกุล เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง    โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีสถาบันการศึกษาที่ให้การพัฒนาความรู้ และทักษะแก่ประชาชนโดยทั่วไปที่แสวงหาความรู้ คุณวุฒิ และพัฒนาการฝึกปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    โดยคณะบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) ในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จำนวน  2 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) (หลักสูตร ต่อเนื่อง) ต่อมาในปีการศึกษา 2551 ได้ปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) เป็นหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ภายใต้คณะบัญชี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  และบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่กล่าวว่า “สร้างปัญญา พัฒนาคน  ฝึกฝนคุณธรรม” โดยปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมบูรณ์ครบถ้วนคือ การจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการแก่สังคม งานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ คณะบัญชี มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ประยุกต์ภาคทฤษฎี นำไปใช้ได้จริงและจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ 

        นอกจากนี้ คณะบัญชี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ สภาพแวดล้อมที่มีหน่วยงานราชการสำคัญหลายหน่วยงาน และหน่วยงานภาคธุรกิจ อาทิเช่น สำนักงานเขตทวีวัฒนา วัดศาลาแดง สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง2) อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น สามารถให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างเพียบพร้อม การคมนาคมสะดวกสบาย

ปรัชญา (Philosophy)

                “ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม”

 

ปณิธาน (Determination)

                คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มี องค์ความรู้ทักษะ ปัญญา สามารถประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

อัตลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Identity)

                “นักสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบมืออาชีพ”

                หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

 

เอกลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Uniqueness)

                “ศิลปินและนักออกแบบมืออาชีพ”

                หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

News See all >>

− Jun 18,2018 −

"วันไหว้ครู" คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− read more −
− Jun 01,2018 −

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

− read more −
− Apr 10,2017 −

โครงการรดน้ำวันสงกรานต์ประเพณีไทย

− read more −
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of Account Contact: