Business Administration

Bachelor’s Degree Four years Industrial Management

ปรัชญา 

" สร้างบัณฑิต ผลิตนักบริหาร มุ่งมั่นสู่ภาคอุตสาหกรรม "

วิสัยทัศน์             

เป็นแหล่งความรู้ทางการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ

พันธกิจ
 1. ด้านการจัดการศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจะพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตทาง การจัดการอุตสาหกรรมให้มีความรู้  มีคุณธรรม สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม 
 2. ด้านการวิจัย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจะส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้มีการทำวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม และให้มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป    
 3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจะขยายขอบเขต และรูปแบบการให้บริการความรู้  ทางการจัดการอุตสาหกรรมไปสู่ชุมชนและสังคมเพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์   ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง มีสติปัญญาและคุณธรรม 
 4. ด้านการพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  และสร้างจิตสำนึกนักศึกษาให้คำนึงถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพิ่มบทบาท ให้มีการแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ประจักษ์แก่ชุมชน และสังคม อย่างภาคภูมิใจ 
 5. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้าน  การเรียนการ สอน  การให้บริการ  การบริหารงาน ในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                    
 6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์การ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จะพัฒนาระบบบริหารทั้งด้านโครงสร้าง อัตรากำลัง การเงินงบประมาณ และระบบสินทรัพย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจที่จะดำเนินการในทุกด้าน             
 7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตามระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา   และจะพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโดยทั่ว 
   
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ            
 2. เพื่อให้บัณฑิตได้นำความรู้ความเข้าใจไปประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม   
 3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป  ทั้งภายในและต่างประเทศ  
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคมและประเทศชาติ