คณะดุริยางคศาสตร์

Bachelor’s Degree Four years หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา