Nursing Science Program

News News

News

− Mar 22,2017 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

− Mar 13,2017 −

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสู่ชุมชน

− Mar 13,2017 −

โครงการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

− Aug 26,2016 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์

− Aug 23,2016 −

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

− Aug 23,2016 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์

− Aug 23,2016 −

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

− Dec 14,2015 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3

− Jun 18,2015 −

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558

− Jan 15,2015 −

ประกาศเปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 5 มกราคม – 15 มีนาคม 2558

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of Nursing Science Program Contact: