คณะทันตแพทยศาสตร์

Bachelor’s Degree Four years หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์