คณะทันตแพทยศาสตร์

本科 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์