Liberal Arts

Bachelor’s Degree Four years สาขาการวิชาการท่องเที่ยว

สาขาการวิชาการท่องเที่ยว

ปรัชญา

 “ บุคลิกภาพงาม วิชาการเข้ม เน้นใจรักบริการ สืบสานวัฒนธรรม ”

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรม สามารถในการนำความรู้ไปพัฒนา และประยุกต์ใช้อย่างสากลประกอบกับรู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สังคมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเป็นคน มีคุณธรรม และจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความ สามารถในทางทฤษฎี และปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้อย่างเป็นสากล
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนา และปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล และสามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือประสานงานกับองค์กรต่างๆได้ตรงจุดประสงค์
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในองค์กร ที่มีความต้องการบุคลากรด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ