Science and Technology

Bachelor’s Degree Four years Industrial Technology

Lessons / lesson plans

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Head Document
TI300 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม nodocument
TI301 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม nodocument
TI302 วัสดุศาสตร์ nodocument
TI303 เขียนแบบวิศวกรรม nodocument
TI304 คณิตศาสตร์วิศวกรรม nodocument
TI305 กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรม nodocument
TI306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร nodocument
TI307 กฎหมายอุตสาหกรรม nodocument
TI308 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม nodocument
TI309 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานอุตสาหกรรม nodocument
TI310 การจัดการอุตสาหกรรม nodocument
TI311 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม nodocument
TI312 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม nodocument
TI313 สัมมนางานทางอุตสาหกรรม nodocument
TI314 การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม nodocument
TI315 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม nodocument
TI316 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม nodocument
TI317 การจัดการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม/ในอาคาร nodocument
TI318 การมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม nodocument
TI319 การบริหารงานวัสดุ nodocument
TI320 การวางแผนและควบคุมการผลิต nodocument
TI321 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอุตสาหกรรม nodocument
TI322 การบริหารงบประมาณในงานอุตสาหกรรม nodocument
TI323 สถิติเพื่องานอุตสาหกรรม nodocument
TI324 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม nodocument
TI411 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ nodocument
TI420 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรม nodocument
TI421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรม nodocument