Science and Technology

Bachelor’s Degree Four years Information Technology Program

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึก เป็นที่ยอมรับจากสังคม”
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และชีวภาพได้ตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนไทย และสถานะ สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรมศาสนา ปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้ประเทศชาติดำรงคงอยู่ ได้ด้วยความเจริญก้าวหน้า และดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ คือ การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ ให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความหวงแหนมรดกล้ำค่าของชาติ สร้างคนให้มีความ รับผิดชอบ มีความรักความสามัคคีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญมั่นคง และมั่งคั่งทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีโดยมุ่ง ให้บัณฑิตมีความรู้คู่ คุณธรรมมี   จิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ 
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม