News

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระราชวิริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

− Oct 10,2014 −Back