Contact

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

机构 的地方 分机号码 直接数 / 传真 电子邮件
เลขานุการคณะฯ อาคาร 19 2128
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 19 2002, 2001
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อาคาร 19 2334
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา อาคาร 19 2112
คณะศึกษาศาสตร์ edu@bkkthon.ac.th