ตั้งคณะแพทยศาสตร์

新闻 See all >>

− Sep 08,2020 −

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องแนวทางการเขียน SAR (Self-Assessment Report)

− read more −
− Sep 08,2020 −

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการแพทยศาสตร์ศึกษา (Medical education)

− read more −
− Sep 08,2020 −

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)"

− read more −
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of ตั้งคณะแพทยศาสตร์ Contact: