Institutes

สำนักวิจัย

News

− Mar 11,2019 −

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562

− Dec 16,2018 −

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่1 Thailand Quality Education 2019

− Dec 16,2018 −

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum

− Dec 13,2018 −

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Malaysia-Thailand Joint Authority Research Cess Fund Briefing Session

− Dec 13,2018 −

ขอเชิญประชุมประชุมระดมสมอง "กำหนดโจทย์วิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)" ประเด็นวิจัย สัก และพะยูง

− Dec 13,2018 −

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 "นวัตกรรมเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน"

− Sep 10,2018 −

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

− Sep 10,2018 −

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562-2564

− Sep 10,2018 −

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้"

− Sep 10,2018 −

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย