Medicine

Bachelor’s Degree Four years Doctor of Medicine

News

− Sep 06,2021 −

คณะแพทยศาสตร์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ Journal of Medical Globalization (J Med Glob) วารสารการแพทย์โลกาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ Journal of Medical Globalization (J Med Glob) วารสารการแพทย์โลกาภิวัฒน์ รูปแบบออนไลน์ จำนวน 3 ฉบับต่อปี ภาษาที่ใช้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่…
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of Medicine Contact: