News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยคณาจารย์และนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

− Sep 01,2023 −Back