News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ.มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2565

− May 01,2023 −Back