News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

“ศ.ดร.บังอร” มอบเสื้อกาวน์-ชุดปฏิบัติงานแก่นศ.แพทย์ มกธ.รุ่นแรก ปีการศึกษา 2567 พร้อมมุ่งพัฒนาแพทย์ที่เชี่ยวชาญ-มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

− May 03,2024 −Back