News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มกธ.จัดปฐมนิเทศนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

− Aug 01,2022 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2565  พร้อมทั้งมอบ iPad เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาด้วย  โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  นพ. อรรถพล  เกิดอรุณสุขศรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ  ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ด้วย
            นอกจากนี้  ผศ.ดร.ณัฐวรรณ  สาสิงห์  ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง  นพ.เกียรติ วิฑูรชาติ  รองคณบดี  ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.ธนวรรณ  กุมมาลือ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  ศ.คลินิก พญ.วราภรณ์  ไวคกุล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  น.ท.ผศ.พิเศษ นพ.ประพนธ์  จารุยาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพแพทยศาสตรศึกษา  ศ.เกียรติคุณ นพ.เจน  มโนนุกุล  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  พญ.อัมพร  กรอบทอง  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  พล.ต.ต.ดร.ทีป  ราญสระน้อย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์  ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทพร้อมข้อแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  การจัดการเรียนการสอน  กิจการนักศึกษา  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วย
            ในการนี้  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม BTU Hall เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565Back