คณะวิศวกรรมศาสตร์

本科 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน