คณะวิศวกรรมศาสตร์

本科 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา