新闻

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มกธ.โชว์ความสำเร็จ“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

− Oct 02,2022 −

มกธ.โชว์ความสำเร็จ“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมจัดกิจกรรม “พยาบาลใจดี” ตรวจสุขภาพประชาชนฟรี

        มกธ.โชว์ความสำเร็จ“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสี่แยกมหานาค – บางโพงพาง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมจัดกิจกรรม “พยาบาลใจดี” ตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน

        รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “U2T for BCG  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี”  พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะทำงาน  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยมี รศ.ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มกธ. และประธานโครงการ “U2T for BCG  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว  ซึ่งมีผู้นำชุมชน  ตัวแทนชุมชนต่าง ๆ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมในพิธีปิดโครงการดังกล่างอย่างคับคั่ง  
        ทั้งนี้ มกธ.เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “U2T for BCG” เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)  หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ซึ่ง มกธ.ได้ตั้งคณะทำงาน  โดยคณาจารย์  ประชาชน  และบัณฑิตจบใหม่ให้ดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม  และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในชุมชน  เพื่อร่วมสร้างกลไกในการขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง  และสามารถเสริมสร้างรายได้  หรือเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
       การดำเนินโครงการ “U2T for BCG” ในส่วนของมกธ.นั้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  และสอดคล้องตามเป้าหมายของกระทรวง อว. กล่าวคือ  ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ทั้งประชาชนจากชุมชนสี่แยกมหานาค  แขวงสี่แยกมหานาค  เขตดุสิต  และชุมชนบางโพงพางรอบ ๆ วัดปริวาสราชสงคราม  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  สามารถพัฒนางานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  เช่น  ตะกร้า  กระเป๋า  กระบุง  เป็นต้น  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนในการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน  และสามารถต่อยอดนำไปพัฒนาสร้างเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี  อีกทั้ง คณะทำงานของมกธ. ยังได้จัดทำสื่อสร้างสรรค์  เพื่อเสริมช่องทางการสื่อสารทางการตลาด  และเพิ่มช่องทางการขายให้กับตลาดผลไม้ของชุมชนสี่แยกมหานาค  และผลิตภัณฑ์ของชุมชนแขวงบางโพงพาง  โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์  หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) และเฟสบุ๊ค ไลน์ (Facebook Lite)  อีกทั้งได้จัดวางฐานข้อมูลตั้งต้นเชิงประวัติศาสตร์วัดปริวาสราชสงคราม  เพื่อเสริมศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสารต่อการท่องเที่ยวเชิง  และจัดเก็บข้อมูลตามบริบทชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกด้าน  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนสำหรับการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศในอนาคตอีกด้วย  
        ในการนี้  ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มกธ. ได้จัดทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมโครงการ “พยาบาลใจดี” เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ของมกธ.ด้วย  เช่น  ตรวจวัดความดัน  น้ำตาลในเลือด  ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  และนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย  
        นอกจากนี้  มกธ.ยังได้จัดกิจกรรมเสานา และถอดบทเรียน “เรื่องเล่า U2T ชุมชนดี วิถีเศรษฐกิจยั่งยืน”  และจัดนิทรรศการแสดงผลงานหัตถกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้  ซึ่งชุมชนต่าง ๆ ได้พัฒนาขึ้นตามโครงการ“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม และเลือกอุดหนุนได้ตามความสนใจอีกด้วย ณ อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565Back