ภาพกิจกรรม

Bangkok Thonburi Gallery

ภาพกิจกรรม

− Jan 10,2016 −

นางสาวนุชชิตา พรมราช นำเหรียญทองจากการแข่งขันยูโดหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

นางสาว นุชชิตา พรมราช นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการกีฬา นำเหรียญทองจากการแข่งขันยูโดหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
− Nov 25,2015 −

คณะศึกษาศาสตร์ประกวดการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทประยุกต์

คณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2558 ได้รางวัลมาทั้งหมด 6 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทประยุกต์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 3. รางวัลชมเชย 2 รางวัล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การประกวดนักร้องลูกทุ่งชาย 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดสื่อมัลติมีเดีย 6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดสื่อมัลติมีเดีย