สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

ประกาศรับอาจารย์สาขาชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Mar 29,2022 −

รับสมัคร :

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำ

เงินเดือน :

-

ประเภท :

 

จำนวน :

ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :

ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ :

1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 

2. หากมีประสบการณ์สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

-

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :

1. ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ 100 คะแนน 

2. เสนอผลงานวิชาการ 

เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กําหนด 30 นาที 

และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม 

3. สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ :

ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ 

คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 425 

คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 

คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60

คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4

อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ยกเว้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ 

(วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้างตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกำหนด 

ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เงื่อนไข :

ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร :

ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน พ.ศ. 2565

ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์ 02 800 6800 ต่อ 2032 

สอบถาม และส่งเอกสารหลักฐานได้ที่

ฝ่ายบุคลากรคณะฯ อาจารย์ ดร.อัญชลี ต้นศรี 082-8535758medbtuhr@bkkthon.ac.th

 

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ 081-635-2536Back