สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งอาจารย์ประจำ จำนวน 4 อัตรา

− Oct 20,2021 −

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์

.........................................................

                    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

          1.1 อาจารย์ประจำสาขาทันตกรรมประดิษฐ์        จำนวน 1 อัตรา

          1.2 อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา              จำนวน 1 อัตรา

          1.3 อาจารย์ประจำสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว        จำนวน 1 อัตรา

          1.4 อาจารย์ประจำสาขาทันตสาธารณสุข           จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553

          2.2 ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

          2.3 ไม่เป็นโรคตามที่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าในสาขาที่เปิดรับสมัคร

4. อัตราเงินเดือน

          4.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า         อัตราเงินเดือน 100,000 บาท

          4.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 75,000 บาท

 

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานเลขานุการฯ สำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หมายเลข 02-8006800 ต่อ 2012,2013 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเลียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.btudental.com หรือสมัครผ่านทางอีเมลที่ btudental@hotmail.com

6. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

   ผู้สมัครจะต้องนำสำเนาเอกสารและรับรองสำเนาเอกสารยื่นพร้อมใบสมัครด้วย ดังนี้

          1. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อม Transcript 1 ชุด

          2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ       1 ชุด

          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          1 ชุด

          4. สำเนาทะเบียนบ้าน                       1 ชุด

         

                             ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

                            (รองศาสตราจารย์ ทพ.ทองนารถ คำใจ)

               คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีBack