สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

− Oct 07,2021 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

2. มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข หรือทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

3. มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์ทำงานใน รพ.สต. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงานสามารถติดต่อ อ.ดร.ชญาดา คล่องสั่งสอน โทร 085-4830999Back