สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

− Jul 06,2021 −

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

2. มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข หรือทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

3. มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์ทำงานใน รพ.สต. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ E-mail : hrm@bkkthon.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800  ต่อ 1232Back