สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

ประกาศรับสมัครงานจำนวน 2 อัตตรา

− Jun 23,2021 −


ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

อาจารย์สาขาวิชาสรีรวิทยา นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก รับสมัครอาจารย์สาขาสรีรวิทยา

คุณสมบัติ 

จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางชีววิทยา
จบปริญญาเอกสาขาสรีรวิทยา

ส่ง CV ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง ใบรายงานคะแนน (Transcript) และคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือติดต่อที่ อาจารย์ อาทิตยา 0873705670 หรือ 028006800 ต่อ 2030
ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำหัองปฏิบัติการ

คุณสมบัติ 

จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่ง CV ภาษาไทย  พร้อมทั้ง ใบรายงานคะแนน (Transcript) และคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือติดต่อที่ อาจารย์ อาทิตยา 0873705670 หรือ 028006800 ต่อ 2030
ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564Back