สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

− Jul 26,2020 −

คุณสมบัติทั่วไป:-

  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 65 ปี สามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาได้
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหรือสาขาวิชาสัมพันธ์
  3. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 3 รายการ โดย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย

คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:-

  1. มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
  2. มีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)
  3. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา

ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อีเมล kamol1456@gmail.com โทร. 081-861-5876Back