สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ล่ามภาษามือไทย

− Jun 06,2020 −

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหูหนวกศึกษาหรือ สาขาวิชาล่ามมือภาษาไทย 

รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบุคลากร  02 8006800 ต่อ 1232  ส่งใบสมัครได้ที่ hrm_btu@bkkthon.ac.thBack