สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาล 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 อัตรา

− Jun 06,2020 −

 คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เจ้าหน้าที่การพยาบาล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ 
2.อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3.ผู้ช่วยพยาบาล คุณวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
ทั้ง 3 ตำแหน่ง หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ฝ่ายบุคลากร 02 8006800 ต่อ 1232  ส่งเอกสารสมัครงาน hrm_btu@bkkthon.ac.thBack