สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

− Sep 11,2019 −

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 2 อัตตรา


คุณสมบัติ 
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีบุคลิกภาพ  และทัศนคติเชิงบวกเหมาะสมกับความเป็นครู
3.สามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้ดี (Service Mind)
 4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word,Power Point เป็นต้น 
5.หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา  หรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านโลจิสติกส์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ภาระหน้าที่ 
1.รับผิดชอบภาระงานสอนตามที่รับมอบหมาย
2.ผลิตผลงานวิจัย
3.งานประกันคุณภาพหลักสูตร
4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800-5 ต่อ 1232Back