สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 ตำแหน่ง

− Feb 20,2019 −

รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  2  ตำแหน่ง
คุณสมบัติ :
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีบุคลิกภาพ  และทัศนคติเชิงบวกเหมาะสมกับความเป็นครู
3.สามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้ดี (Service Mind)
4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word,Power Point เป็นต้น 
5.หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา  หรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านโลจิสติกส์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระหน้าที่ : 
1.รับผิดชอบภาระงานสอนตามที่รับมอบหมาย
2.ผลิตผลงานวิจัย
3.งานประกันคุณภาพหลักสูตร
4.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร 02-8006800-5Back