หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้รับผลการประเมิน อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้รับผลการประเมิน อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่มา : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php

Back