คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

โครงสร้างหลักสูตร



รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย              ชื่อเต็ม   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสำรวจ)

                            ชื่อย่อ     วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ)

ภาษาอังกฤษ           ชื่อเต็ม   Bachelor of Engineering (Survey Engineering)

                            ชื่อย่อ     B.Eng. (Survey Engineering)

 ดาวน์โหลดหลักสูตร