คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายของรัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 และนโยบายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้กำหนดปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรขึ้น

  1. ปรัชญา

        เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง และมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิศวกรรมสำรวจ

1.2 ความสำคัญ

       ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมสำรวจ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการคิดการวิเคราะห์และการสื่อสาร สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างเหมาะสมตลอดจน พัฒนา ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ มีความคิดริเริ่ม สามารถบูรณาการความรู้ นำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสำรวจและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

      2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

      3. ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่ รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

      4. ผลิตบัณฑิตให้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทา งานร่วมกับผู้อื่นมีทักษะในด้านการทางานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทา งาน

      5. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

      6. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไปบูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. วิศวกรสำรวจในหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่นกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวง สำนักการโยธา เทศบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

2. วิศวกรสำรวจในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา ก่อสร้าง สำรวจ สถาปัตยกรรม

3. อาจารย์/ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4. วิศวกรสำรวจผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง

5. พนักงานส่งเสริมการจำหน่ายอุปกรณ์งานสำรวจ

6. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมสำรวจ

7. ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมสำรวจ

8. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

9. นักวิชาการในองค์กรต่างๆ