คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

 

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

ภาษาอังกฤษ             Bachelor of Business Administration Program in Sport Management

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย               ชื่อเต็ม      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการกีฬา)

                            ชื่อย่อ        บธ.บ. (การจัดการการกีฬา)

ภาษาอังกฤษ           ชื่อเต็ม       Bachelor of Business Administration (Sport Management)

                            ชื่อย่อ        B.B.A. (Sport Management)

 ดาวน์โหลดหลักสูตร

 

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: