ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โยธา ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน 12 ตำแหน่ง ด่วนมาก

− Aug 31,2022 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครใน 4 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 ตำแหน่ง
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  3 ตำแหน่ง
3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  3 ตำแหน่ง
4. สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน  3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) 
•สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
•สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
•สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
•สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

คุณสมบัติอื่นๆ :
1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา(ทำงาน 5 วัน)
3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ส่งใบสมัครได้ที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ ส่ง RESUME มาที่ E-mail:  engineering@bkkthon.ac.th  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 091-915-4541 อ.สมมาตร ทองคำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปBack