ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

− Apr 25,2022 −

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้สมัครที่จบวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

คุณสมบัติอื่น ๆ

1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ส่งใบสมัครได้ที่     16/10 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ ส่ง RESUME มาที่

E-mail: galajak@hotmail.com  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 08-5076-1693 อ.พิชิต  กาลจักร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปBack