ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

− Mar 27,2022 −

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประกาศรับสมัคร

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คุณสมบัติ

1.ไม่จำกัดเพศ

2.อายุไม่เกิน 65 ปี

3.สามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาได้

4.สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือ สาขาวิชาสัมพันธ์

5.มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

6.มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ โดย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย)

 

**หากมีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่

E-Mail : edu@bkkthon.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2800 6800 – 5 ต่อ 2128

คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีBack