ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศรับอาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Mar 26,2022 −

รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

เงินเดือน : -

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ :

1.สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ

2. สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องและจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีทางสาขาสาขาวิชาฟิสิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :

1. ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ 100 คะแนน

2. เสนอผลงานวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กําหนด 30 นาที และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม

3. สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้

- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 425

- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79

- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 - คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 อย่างใดอย่างหนึ่ง

- ยกเว้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกำหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน พ.ศ. 2565

ติดต่อ คณะแพทยศาสตร์ 02 800 6800 ต่อ 2032 ฝ่ายบุคลากรคณะฯ อาจารย์ ดร.อัญชลี ต้นศรี 082-8535758Back