ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะแพทยศาสตร์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ Journal of Medical Globalization (J Med Glob) วารสารการแพทย์โลกาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Sep 06,2021 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ Journal of Medical Globalization (J Med Glob) วารสารการแพทย์โลกาภิวัฒน์ รูปแบบออนไลน์ จำนวน 3 ฉบับต่อปี ภาษาที่ใช้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JMedGlobBack