ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)"

− Sep 08,2020 −

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา  คณะแพทยศาสตร์  ม.กรุงเทพธนบุรี  ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ "(Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)" ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ BTUEdPEx ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 12 ธันวาคม 2562  ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 คณะทัตนแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี  โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว  โดยการอบรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่  รศ.พญ.มะลิ  รุ่งเรืองวานิช  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  รศ.นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล  ดร.อธิศานต์ วายุภาพ อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ ศ.นพ. สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำ EdPEx  เช่น  การแนะนำแนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุง  ผลการดำเนินการขององค์กร EdPEx  การนำองค์กรและลักษณะทั่วไปขององค์กร  กลยุทธ์การเขียน EdPEx  นักศึกษาและผลประโยชน์  ตังชี้วัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  เนื้อหาด้านบุคลากร  ระบบการปฏิบัติการและการดำเนินการ  ผลลัพธ์และการสอน  เป็นต้น  ซึ่งในการอบรมนี้  มีผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคลากรสังกัดสำนักการแพทย์  รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  ให้ความสนใจเข้ารับฟังการอบรมอย่างคับคั่ง

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back