ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

− Feb 07,2020 −
คุณสมบัติการสมัคร

1.  จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ คณิตย์

2.  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

3.  น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก.

ค่าสมัครสอบ 

ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

กำหนดการสอบ

สอบรอบที่ 2 วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2563 (นักศึกษาเลือกวันสอบเอง)

รายวิชาที่สอบคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน 9.00 – 11.00น.  ( วิชา 1. ภาษาไทย  2. ภาษาอังกฤษ 3. วิทยาศาสตร์ 4. คณิตศาสตร์)

2. สอบสัมภาษณ์ 11.00 -12.00 น.

3. ตรวจร่างกายเวลา 13.00-14.00 น.

4. วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน และชำระค่าลงทะเบียนเรียน 35,000 บาท

     นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่บัญชี 047-8-00001-1

ติดต่อสอบถามโทร 02 800 6801-5ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือ ดร.สุวิมล  062 818 9315 Back