Activity Image

Bangkok Thonburi Gallery

นางสาว นุชชิตา พรมราช นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการกีฬา นำเหรียญทองจากการแข่งขันยูโดหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

− Jan 10,2016 −